I – Voorwoorden, 2008 en 2012


 

Drie Voorwoorden van de Uitgever 2008

I

Welkom. Het Eeuwig Evangelie is verschenen. Na een lange reeks van visioenen en optekeningen zijn de eerste brokstukken van het Eeuwig Evangelie dat al werd aangekondigd in het Woord van God aangespoeld en aangekomen.

Het Eeuwig Evangelie is het machtige vervolg op het Oude en Nieuwe Testament door God Zelf aangekondigd in het boek Openbaring. Het is het Beloofde vervolg op de Bijbel, ook wel het tweede deel van de Bijbel genoemd, of gewoon de tweede Bijbel.

In het boek Openbaring wordt er gesproken over de loslating en het vrijkomen van de engelen. Dit gebeurt door het Eeuwig Evangelie als de grote ontzegeling. Ook is het Eeuwig Evangelie gekomen om de voorhoofden van de heiligen te verzegelen met Gods Zegel. Zorg daarom ook dat u het Eeuwig Evangelie niet mist. Het is een wonderbaarlijk avontuur dat geheel aansluit op de Bijbelse beleving en haar rijke mythologie.

Lees over het Eeuwig Evangelie en haar wezens, en leer de Bijbel beter te begrijpen door dit wonderlijke vervolg op het alreeds bestaande evangelie. Deze tweede Bijbel is de ontzegeling van de eerste Bijbel die door zovelen moeilijk te begrijpen was. Ook omdat de eerste Bijbel zo vol van onzuiverheden is komt de tweede Bijbel als een geroepene, als een bevrijder, om de aandacht wat te verleggen, en om genezing te brengen tot vele harten die onder de eerste Bijbel gebukt gingen. Ook zal de tweede Bijbel daartoe de nodige zuiveringen aanbrengen.

Beste lezer, wij zijn blij en dankbaar dat wij na zo'n lange tijd van voorbereiding u de eerste brokstukken van het Eeuwig Evangelie mogen presenteren. Moge de Heere u rijkelijk zegenen.


 

II

De Tweede Bijbel is uit, het vervolg op de eerste Bijbel. Het Tweede Deel van de Bijbel staat ook bekend als ‘Het Eeuwig Evangelie’, al heel lang geleden in de Bijbel zelf aangekondigd, in het boek Openbaring, dat letterlijk betekent : De Komst van Jezus Christus. Wilt u weten wat God verder te zeggen heeft ? Daar heeft u nu de gelegenheid voor. De Bijbel II, Het Eeuwig Evangelie is nu geheel tot uw beschikking.

Wat kunnen we allemaal verwachten bij het lezen van de Tweede Bijbel ?

Het openbaar worden van de Zeven Geesten voor Gods Troon, die over de gehele aarde uitgezonden zullen worden (Opb.5:6) Het openbaar worden van de Namen en Werken van Christus (Die was in de hemelen, en die kome op aarde, de Wederkomende Christus, ook wel de Tweede Christus genoemd). Het openbaar worden van de werkingen des kruizes, het lijden wat Christus nog steeds in de hemelse gewesten ondergaat, en wat uiteindelijk zal resulteren in Zijn Openbaring en Verschijning in het laatste der dagen. Het openbaar worden van de hemelse sprookjes, gelijkenissen van de eindtijd. Het openbaar worden van de hemelse gewesten en de engelen. Het openbaar worden van de werkingen van God en al Zijn benamingen en onderdelen. Het openbaar worden van de heilige opdracht die de kerk van Christus heeft.

De Tweede Bijbel sluit feilloos aan op het onderwijs in de eerste Bijbel, en is een verdieping daarvan.

De Tweede Bijbel bestaat uit een aantal Testamenten. We beginnen bij het begin, bij het eerste Testament, genaamd de Witte Steen, ook al aangekondigd in het boek Openbaring (Opb.2:17), beloofd aan hen die overwinnen, tezamen met een nieuwe naam daarop geschreven. De Witte Steen staat vol met nieuwe namen om de hemelse heerlijkheden te beschrijven. Het eerste boek in dit Testament is Efatas. Dit boek beschrijft de engelenval, hoe satan uit de hemel viel en aan zijn naam kwam. Merk op dat er ook over een godenberg wordt gesproken, waar God de engelen schiep, een berg ook beschreven in Ezechiel (Ez. 28:13-16).

Dat het in het boek Efatas ook over de goden gaat is een diepere uitspinning van het grondtekst woord Elohim, wat letterlijk goden betekent, en dan wel vanuit hierarchisch oogpunt. Het boek Efatas is verder een kort boek.

Het tweede boek in dit eerste Testament is genaamd Korok, ook een kort boek. Hier wordt er nog verder geborduurd op het ontstaan van de goden, en hoe sommigen onder hen afvielen van de levende God. Weer worden we herinnert dat het woord Elohim in de grondtekst om een hierarchie van opperwezens gaat, waartoe ook de goden en de engelen behoren.


 

III

De eerste bijbel was een collectie van religieuze geschriften, halve waarheden, halve leugens, verzameld door schriftgeleerden en officiele autoriteiten al met doel een wereld-orde op te zetten.

De staat gebruikte de kerk om haar doelen te bereiken : het domineren van elke ziel.

Dit is waarom de tweede bijbel verklaart that de eerste bijbel dwars doormidden gesneden kan worden. Er waren woorden van inspiratie gemixd met woorden van illuminatie, maar ook van demonische infiltratie.

De eerste bijbel was geschreven en samengesteld door vele mannen, die niet allemaal de goede intenties hadden. We zien moord, slavernij, het uitbuiten van dieren en andere gruwelen zoals de onderdrukking van vrouwen, allemaal gepredikt door de eerste bijbel. Op dit fundament kan de nieuwe schepping nooit komen.

Dit is waarom God de tweede bijbel zond gebracht door een vuurstorm. Deze vuurstorm kwam in 1970 naar de aarde, met zo'n hoge voltage waarin de boodschap verscheen, dat verandering hiervan niet mogelijk was.

De vuurstorm vestigde de eerste zes stenen van de tweede bijbel in zessendertig jaar, van 1970-2006, waarin de laatste jaren de uiteindelijke tekst werd gevestigd. Het was een nederlands manuscript, en in 2008 begon de Engelse vertaling.

 

De Uitgever, 2008

 

 

De Prozaische Tweede Bijbel

Voorwoord van de Uitgever 2012


 

U heeft hier in handen de nucleus van het Eeuwig Evangelie, de Tweede Bijbel, al in de eerste Bijbel voorspelt. Herinnert u de witte steen die beloofd was aan de overwinnaars ? Deze steen zult u terugvinden in dit adembenemende vervolg op de zo beroemde en beruchte eerste Bijbel. Het verhaal gaat hier verder, als een nieuwe bedeling! Is dat niet geweldig ? Wij van Second Bible Arsenal zijn er in ieder geval heel opgewonden en enthousiast over.


 

Wij hopen dat het u ook zal aanraken en boeien. Mocht het uw interesse hebben getrokken, dan willen wij u ook mededelen dat er nog een tweede deel van het Eeuwig Evangelie bestaat. Het eerste deel wat u nu in handen heeft, is een reusachtig geschrift van geweldige omvang, en wordt ook wel de prozaische tweede bijbel genoemd. Er bestaat ook een poetische tweede bijbel, die het tweede deel is.


 

In omvang doet de tweede bijbel zeer zeker niet ten onder aan de eerste bijbel. En wat u nu in handen heeft, alhoewel al zeer groot, is nog maar een klein stukje van het geweldige eeuwig evangelie wat al zo lang geleden werd aangekondigd. Dit zou in de eindtijd tot ons komen, in de dagen van de apocalypse.


 

Wij leven in enerverende tijden waarin we al die oude profetieen tot werkelijkheid zien komen. Dit zijn belangrijke dagen van grote verdrukking, waarin de Heere de gordijnen van Zijn hemelse heerlijkheden opendoet. De sluiers worden weggetrokken waarin Hij Zijn raadselen openbaart. Zo wordt er ineens een heel ander licht geschenen op leven, dood, hemel en hel, en ook op de religieuze mysterieen zoals Christus, God, engelen, demonen en de Heilige Geest.


 

Daarom is het Eeuwig Evangelie ook zo belangrijk om tot de dieptes hiervan te komen. Hoe dieper u in het boek wegdroomt, en hoe dieper u er in zult weglezen, hoe dichter u bij de climax zal komen van de openbaringen die de Heere voor u heeft. God heeft voor een ieder iets anders in Zijn Woord gelegd, als een uniek plan. Zo kunnen we ook weer van elkaar leren. Moge de Heere u rijkelijk zegenen wanneer u luistert naar Zijn Woord. Wij wensen u veel leesplezier toe, en dat u de geheimenissen en schatten van Zijn hemelse rijkdommen mag ontdekken en toeeigenen.


 

De Uitgever – 2012

SECOND BIBLE ARSENAL